image banner
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An
Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về nội dung cơ bản, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2021, nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; xây dựng Long An trở thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững.
- Làm cho việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu trở thành nhu cầu tự thân, thường xuyên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tạo thành động lực, nguồn sức mạnh to lớn để phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của đảng và Nghị quyết đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
2. Yêu cầu
- Việc lãnh đạo, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2021 phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất theo phương châm "trên trước, dưới sau", "trong trước, ngoài sau", "đảng viên đi trước, làng nước theo sau"; gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương, địa phương.
- Các chi bộ quán triệt và tập trung làm tốt ba nội dung "Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên". Gắn học tập và làm theo Bác với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Dảng và các quy định của Đảng về nêu gương. Tập trung thực hiện tốt các chương trình đột phá, công trình trọng điểm theo nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, giải quyết các vấn đề bức xúc, xã hội quan tâm.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2021
- Các chi bộ ban hành Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Việc học tập, quán triệt chuyên đề phải nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế, gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời kết hợp nghe báo cáo trực tiếp, trực tuyến, xem video clip, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu, ...
- Thông qua việc học tập, quán triệt chuyên đề năm 2021 sẽ thúc đẩy việc học tập và làm theo Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên. Làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, nguồn sức mạnh to lớn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Bổ sung nội dung học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gắn với nhiệm vụ chính trị, thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm và giải quyết hiệu quả các vấn đề bức xúc, nội cộm được dư luận và nhân dân quan tâm
- Các chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021.
- Những nội dung trọng tâm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 như sau:
+ Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về nêu gương.
+ Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, gắn phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 03 công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Tập trung công tác bồi thường, giải phóng mặt nằng, tái định cư; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ.
+ Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của tập thể và cá nhân. Chú trọng tính nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu trong học tập và làm theo Bác. Kết quả học tập và làm theo Bác được xem là một trong những tiêu chí để nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị hàng năm.
+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Nghiên cứu, phát hiện những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả để triển khai thực hiện trên diện rộng; đồng thời, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt, thiếu quan tâm, triển khai hình thức. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", nói và làm trái quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng.
+ Kế hoạch học tập và làm theo Bác phải đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với đề cao chức trách, đạo đức công vụ của mỗi cán bộ, đảng viên; tập trung thực hiện tốt các chương trình đột phám công trình trọng điểm theo nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và giải quyết hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm được dư luận và nhân dân quan tâm.
- Năm 2021, mỗi cán bộ, đảng viên rà soát, bổ sung nội dung học tập và làm theo Bác vào bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu của cá nhân thay cho việc xây dựng kế hoạch thực hiện. Từ năm 2022, thực hiện xây dựng kế hoạch học tập, làm theo Bác gắn với chuyên đề năm (theo mẫu hướng dẫn chung của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). Cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ, đảng bộ nơi công tác.

3. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong học tập và làm theo Bác
- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu phải thực hiện tốt các quy định của Đảng về việc nêu gương.
- Cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chống ục bộ, bề phái trong công tác cán bộ. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không tham nhũng, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, không để người nhà, người thân lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi; thực sự là tấm gương để quần chúng và nhân dân noi theo; nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh.
- Mỗi cơ quan, đơn vị rà soát, xây dựng tiêu chí xây và chống trong học tập và làm theo Bác để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện.
4. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Các chi bộ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiện quả công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng cơ quan, đơn vị.

5. Công tác kiểm tra, giám sát và sơ kết thực hiện Kết luận 01
- Các chi bộ thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận số 01 và Kế hoạch của Đảng ủy Sở, đảm bảo thực hiện nghiêm túc việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.
- Cuối tháng 11/2021 các chi bộ báo cáo kết quả thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 về Đảng ủy Sở tổng hợp, báo cáo cấp trên theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Căn cứ Kế hoạch này, các Chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, phù hợp với tình hình và điều kiện của cơ quan.
- Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở tham mưu Đảng ủy Sở nội dung kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đối Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương./.

File chi tiết 163_KH_SGTVT.pdf


1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
image banner