image banner
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An
Sơ đồ, cơ cấu tổ chức - Tóm tắt tiểu sử và nhiệm vụ đảm nhiệm

1. Lãnh đạo Sở:


Anh Tuấn.jpg


 


 


 

* Ông Đặng Hoàng Tuấn – Giám đốc

- ĐT: (0272) 3826106 - 15.

Email:dhtuan.sgtvt@longan.gov.vn

hình anh Trung.jpg

* Ông Nguyễn Hoài Trung – Phó Giám đốc 

- ĐT: (0272) 3826106 - 13- Email:hoaitrung@longan.gov.vn

Ngoan.jpg

* Ông Nguyễn Thành Ngoãn – Phó Giám đốc 

- ĐT: (0272) 3826106 - 20- Email: ngoannt@longan.gov.vn


Truc.jpg

* Ông Trần Thiện Trúc – Phó Giám đốc 

- ĐT: (0272) 3826106 - - Email:tttruc@longan.gov.vn

 

  

TIỂU SỬ TÓM TẮT VÀ NHIỆM VỤ BAN GIÁM ĐỐC SỞ

1. GIÁM ĐỐC SỞ 

- Họ và tên khai sinh: ĐẶNG HOÀNG TUẤN

- Sinh ngày 12/11/1978.

- Quê quán: xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế Vận tải - thủy bộ, Thạc sĩ Quản lý kinh tế.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng ủy; Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An.

- Quá trình công tác:

+ Từ 01/01/2002 đến 14/02/2008: Chuyên viên Phòng Quản lý Vận tải Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An.

+ Từ 15/02/2008 đến 14/02/2009: Phó Trưởng Phòng Quản lý Vận tải Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An.

+ Từ 15/02/2009 đến 26/10/2014: Trưởng Phòng Quản lý Vận tải - Phương tiện và Người lái Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An.

+ Từ 27/10/2014 đến 14/8/2016: Chánh Thanh tra Giao thông vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An.

+ Từ 15/8/2016 đến 28/02/2021: Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An.

+ Từ 01/3/2021 đến nay: Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An.

- Nhiệm vụ đảm nhận:

a. Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giao thông vận tải về việc lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ngành Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.

b. Là chủ tài khoản của Sở Giao thông vận tải.

c. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác:

- Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển chung của ngành GTVT; công tác tài chính của ngành; công tác tổ chức cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác đào tạo bồi dưỡng; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác đối ngoại; công tác an toàn giao thông; công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng của ngành và công tác chuẩn bị đầu tư các dự án công trình giao thông, công tác đấu thầu, ký hợp đồng các dự án.

- Chỉ đạo phòng chuyên môn nghiệp vụ tham gia xây dựng văn bản hoặc phối hợp với các ngành soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật mới hoặc bổ sung thay thế, sửa đổi liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công; Hướng dẫn tuyên truyền và triển khai, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật.

2. PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ 

- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN HOÀI TRUNG

- Sinh ngày 26 tháng 12 năm 1968.

- Quê quán: Xã Vĩnh Kim, Huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

- Trình độ chuyên môn: Đại học Cầu đường.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An.

- Quá trình công tác:

+ Từ 01/3/2003 đến 30/10/2003: Trưởng Phòng Kỹ thuật Kinh doanh Công ty Công trình giao thông Long An.

+ Từ 01/11/2003 đến 14/9/2007: Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình giao thông Long An.

+ Từ 15/9/2007 đến 14/02/2008: Phụ trách Phòng Giám định và quản lý chất lượng công trình giao thông Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An.

+ Từ 15/02/2008 đến 31/5/2018: Trưởng Phòng Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An.

+ Từ 01/6/2018 đến nay: Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An.

- Nhiệm vụ đảm nhận:

a. Giúp Giám đốc thực hiện công tác kỹ thuật ngành, phụ trách công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình giao thông; công tác giám sát, đánh giá đầu tư các công trình do Sở GTVT làm chủ đầu tư, trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án kể từ giai đoạn khởi công xây dựng đến khi kết thúc công trình; ký duyệt thẩm định hồ sơ KSTK và dự toán công trình XDCB của Sở và các huyện làm chủ đầu tư; các công trình, dự án BOT, PPP; Công tác quy hoạch giao thông ngành…phụ trách giao thông nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

b. Chỉ đạo phòng chuyên môn nghiệp vụ tham gia xây dựng văn bản hoặc phối hợp với các ngành soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật mới hoặc bổ sung thay thế, sửa đổi liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công; Hướng dẫn tuyên truyền và triển khai, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật.

3. PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ 

- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THÀNH NGOÃN

- Sinh ngày 06 tháng 12 năm 1980.

- Quê quán: Xã An Nhựt Tân, Huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kỹ thuật xây dựng, Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình thủy.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An.

- Quá trình công tác:

+ Từ 01/3/2003 đến 01/3/2004: Cán bộ kỹ thuật Công ty Công trình giao thông Long An.

+ Từ 01/3/2004 đến 30/9/2008: Cán bộ giám sát Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình giao thông Long An.

+ Từ 01/10/2008 đến 14/02/2017: Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình giao thông Long An.

+ Từ 15/02/2017 đến 14/3/2019: Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình giao thông Long An.

+ Từ 15/3/2019 đến nay: Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An.

- Nhiệm vụ đảm nhận:

a. Giúp Giám đốc phụ trách quản lý nhà nước về công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên và khai thác các công trình giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; Các công trình thứ yếu quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; Công tác quản lý bến bãi; Công tác quản lý vận tải; Kinh tế tập thể thuộc lĩnh vực GTVT.

b. Chỉ đạo phòng chuyên môn nghiệp vụ tham gia xây dựng văn bản hoặc phối hợp với các ngành soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật mới hoặc bổ sung thay thế, sửa đổi liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công; Hướng dẫn tuyên truyền và triển khai, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật.

4. PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ 

- Họ và tên khai sinh: TRẦN THIỆN TRÚC

- Sinh ngày 02 tháng 11 năm 1981.

- Quê quán: Xã Bình Đức, Huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

- Trình độ chuyên môn: Đại học Cầu đường bộ, Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An.

- Quá trình công tác:

+ Từ 01/9/2004 đến 30/11/2010: Chuyên viên Ban Quản lý dự án công trình giao thông Long An.

+ Từ 01/12/2010 đến 31/5/2012: Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình giao thông Long An.

+ Từ 01/6/2012 đến 29/02/2016: Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình giao thông Long An.

+ Từ 01/3/2016 đến 14/5/2018: Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở Giao thông vận tải Long An.

+ Từ 15/5/2018 đến 01/5/2019: Trưởng Phòng Quản lý Chất lượng - Hạ tầng giao thông Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An.

+ Từ 02/5/2019 đến 14/3/2021: Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An.

+ Từ 15/3/2021 đến nay: Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An.

- Nhiệm vụ đảm nhận:

a. Giúp Giám đốc phụ trách công tác công tác giải phóng mặt bằng công trình giao thông; Công tác quản lý phương tiện và người lái, công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; công tác cải cách hành chính và công tác ISO.

b. Chỉ đạo phòng chuyên môn nghiệp vụ tham gia xây dựng văn bản hoặc phối hợp với các ngành soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật mới hoặc bổ sung thay thế, sửa đổi liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công; Hướng dẫn tuyên truyền và triển khai, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật. 


2.Văn Phòng:
* Ông Phạm Phương Nam
- Điện thoại văn phòng
- Email


:Chánh Văn Phòng
:0272 3826106 - 14
:ppnam@longan.gov.vn

3. Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông:
* Ông Lương Minh Giang
- Điện thoại văn phòng
- Email


:Trưởng phòng
:0272 3826106 - 21
:lmgiang.sgtvt@longan.gov.vn4. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái:
* Ông Nguyễn Minh Tâm 
- Điện thoại văn phòng
- Email


Trưởng phòng
:0272 3826106 - 19
:nmtam@longan.gov.vn

5. Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông:

* Ông Nguyễn Hoài Phong:

- Điện thoại văn phòng:

- Email:

 

Trưởng phòng

0272 3826106 - 18

nhphong@longan.gov.vn

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
image banner